0 k thích
trong Hỏi đáp Toán lớp 5 bởi (120 điểm)
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)    70kg 3g = ........ kg          b) 7200 m  = ........ km       c) 7000 dm2  = ........ m2
5m 7 cm = ......... m        5km 7 m = ......... km           5m2 7 dm2 = ........ m2
5 tấn 7 tạ  = ......... tấn         5,65 m = ......... hm           5m2 7 cm2 = ........ m2
8,5 56 kg    = ......... tạ               8,5 dm     = ......... m             8,5 cm2   = ........ m2
0,5 tấn     = ......... kg         0,5 cm       = ......... m            0,5 m2   = ......... dm2
      tạ  = ........... tấn                    km = ...........m                      m2      = ........dm2
Bài 2. Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống
a)3m212dm2  =  3,12..           b)23……     = 0,23m2                      c)5728m2     = 0,5728…
4m25dm2          =  4,5 ….                   40dm2     = 0,40    ….          2070….       =  0,2070 ha
7m22036…. = 7,2036 m2             2435….=  24,35  m2                   412m2           = 0,0412…
5…..134cm2 = 5,0134m2             407cm2   = 0,0407 ….           2m276… = 2,0076m2        
Dạng 2: 4 phép tính với  số thập phân
Bài 3. Đặt tính rồi tính
a)    2000 – 18,8                                45   1,025                              8,216 : 5,2
b)    78,89  + 347,12                          843,79    0,014                      266,22 : 34
c)    8312,52 – 405,8                         35,69   13                              483 : 35
Bài 4. Tìm x :
      a)  x + 4,32 = 8,67                                b) x – 3,64 = 5,86
 c) x   0,34 = 1,19   1,02                     d) x - 2,751 = 6,3   2,4
e) x - 1,27 = 13,5 : 4,5                           g) x + 18,7 = 50,5 : 2,5
h) 53,2 : ( X – 3,5) + 45,8 = 99            d) 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...