Không có câu hỏi trong Hỏi đáp Toán lớp 1

Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...