Không có câu hỏi trong Tiếng Anh

Hãy bắt đầu mọi thứ bằng một câu hỏi.
...